Representation

Representation

Måltidsrepresentation

Avdragsgillt representationsbelopp exklusive moms, per person och tillfälle för lunch, middag eller supé är 90 kr + moms. För företag med momsfri verksamhet får avdragsbeloppet ökas med momsen.

För andra typer av måltidsrepresentation, t ex frukost, mellanmål och förfriskningar av olika slag, är det avdragsgilla beloppet 60 kr + moms per person.

Momslyft

Vid lunch, middag eller supé, samt sammansatta tjänster (t ex krogshow inkl måltid) får den moms som får lyftas på representationen beräknas schablonmässigt enligt följande tabell (om utgiften per person minst uppgår till beloppet i tabellen), se artikel 14:196.

.

Representationsgåvor

Det högsta avdragsgilla beloppet för representationsgåvor är enligt Skatteverket 180 kr + moms.

När det gäller reklamgåvor (som inte är representationsgåvor) har det tidigare inte funnits någon beloppsgräns angiven, men enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen (se artikel 10:114) kan reklamgåvor upp till ett värde av åtminstone 350 kr inklusive moms anses vara av enklare slag och därmed avdragsgilla.

Jubileum och liknande

Skatteverket anser att det avdragsgilla beloppet för måltidsutgifter vid företagsjubileum, invigningar och liknande är 90 kr + moms per person. När det gäller avdrag för övriga kostnader i samband med exempelvis en invigning anges inte någon beloppsram utan ett skäligt belopp är avdragsgillt.

Demonstrationer och visningar

Vid demonstrationer och visningar på större mässor och liknande dit en bredare publik inbjuds, får endast kostnader för enklare förtäring dras av enligt Skatteverket. Det avdragsgilla beloppet är då högst 60 kr + moms per person.

Styrelsemöte, bolagsstämma m m

Utgifter för måltider vid styrelsesammanträden, bolags- eller föreningsstämma eller revision är inte avdragsgilla enligt Skatteverket. Däremot är utgifter för enklare förtäring, t ex en macka och lättöl, avdragsgillt, dock med högst 60 kr + moms per person.

Teaterbiljetter och greenfee

Rimlig avdragsgill kostnad för exempelvis en teaterbiljett anser Skatteverket vara 180 kr + moms per person. Detta gäller både vid extern och intern representation.

Vid extern representation anser Skatteverket att rimlig avdragsgill kostnad för greenfee vid golfspel är 180 kr + moms per person. Vid intern representation blir bedömningen en annan eftersom kostnaden då normalt är en del av den totala utgiften för exempelvis en personalfest.

Personalfest

Utöver måltidsavdraget, 90 kr, får kringkostnader vid en personalfest, t ex lokalhyra eller kostnader för musikunderhållning eller uppträdande dras av med högst 180 kr plus moms per person. Enligt Skatteverket bör högst två personalfester per år vara avdragsgilla.

Informationsmöten och liknande

Kostnader för måltider mm vid informationsmöten är avdragsgilla inom prisramen för intern representation. Vid måltider gäller därmed gränsen på 90 kr + moms per person. Övriga representationskostnader i samband med informationsmöten är avdragsgilla med ett skäligt belopp. Personalen ska inte förmånsbeskattas för för fri kost i samband med informationsmöten under förutsättning att mötena inte hålls allt för ofta. Om de anställda får fri kost på möten som hålls en gång i veckan eller varannan vecka är kostförmånen skattepliktig. Som exempel på informationsmöten anger Skatteverket möten om organisationsförändringar, personalfrågor eller andra viktiga frågor som arbetsgivaren vill nå ut med till personalen. Däremot gäller det inte möten gällande information om löpande arbete och planering av löpande arbete. Dessa, mera slentrianmässiga möten, är inte informationsmöten utan arbetsluncher enligt Skatteverket. Och sådana luncher ska beskattas hos de anställda och ligga till grund för arbetsgivaravgifter.

 

(Källa: www.blinfo.se)

This entry was posted in Okategoriserade, Skattefakta. Bookmark the permalink.

Comments are closed.