ROT

ROT-avdrag

Fysiska personer som har utgifter för reparation, underhåll samt om- eller tillbyggnad av småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter kan få en skattereduktion (s k ROT-avdrag).

Skattereduktion för ROT-arbete

Reglerna om ROT-avdrag gäller från och med 8 december 2008 och är en del av systemet med skattereduktion för HUS-arbete (HUS-avdrag). Den andra delen av systemet är skattereduktion för hushållstjänster – även kallat RUT-avdrag.

Skattereduktionen motsvarar 50% av arbetskostnaden (inkl moms) för de åtgärder som omfattas, dock högst 50 000 kr/person och beskattningsår.

Skattereduktion = 50% x arbetskostnaden

Beloppet gäller sammanlagt för ROT och RUT. De grundläggande villkoren för ROT- och RUT-tjänster är också gemensamma.

1 juli 2009 infördes en fakturamodell som innebär att en preliminär skattereduktion ges redan vid köpet av tjänsterna. Läs mer om fakturamodellen i artikel 09:77.

Vem kan få ROT-avdrag?

Det är bara fysiska personer fyllda 18 år (vid beskattningsårets utgång) som kan få ROT-avdrag. Juridiska personer omfattas varken av ROT- eller RUT-avdrag.

ROT-avdraget gäller ägare till småhus och ägarlägenheter (se artikel 08:231), samt innehavare av bostadsrätter. Den som innehar en fastighet med tomträtt mm jämställs med ägare. Hyresrätter och kooperativa hyresrätter omfattas inte.

Från och med 1 juli 2009 gäller att man för nybyggda hus inte kan få ROT-avdrag de fem första åren.

Rätten till ROT-avdrag gäller oavsett ägarandel. ROT-arbetena måste dock vara hänförliga till ditt eller dina föräldrars hushåll. Även fritidsboende anses höra till hushållet.

Arbetet måste utföras av ett företag med F-skattsedel (eller utländsk motsvarighet). Från och med 1 juli finns dock möjligheter att anlita privatpersoner (se artikel 09:77).

Arbetet får inte ha utförts av någon närstående. Till och med 30 juni 2009 gällde även att arbetet inte fick ha utförts av ett företag som, direkt eller indirekt, ägs av sökanden eller någon närstående.

Vilka arbeten omfattas?

ROT-avdraget gäller reparation, underhåll samt om- eller tillbyggnad av småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter. För bostadsrätter gäller dock vissa begränsningar (se nedan). Nybyggnationer omfattas inte av reglerna.

Exempel på åtgärder som omfattas:

 • Markarbeten avseende ledningar för t ex el, värme eller bredband i direkt anslutning till byggnaden
 • Borrning för bergvärme
 • Borrning av brunn om vatten dras in i bostaden

Nybyggande av bostadshus eller komplementbyggnader omfattas inte. Följande åtgärder omfattas inte heller:

 • Tillverkning av t ex måttbeställda inventarier om dessa tillverkas i tillverkarens lokaler
 • Arkitektarbete eller motsvarande.
 • Arbeten som enbart avser installation och service av maskiner och andra inventarier.

Skatteverket finns en förteckning med exempel på hur olika åtgärder ska bedömas.

Bostadsrätter – inre underhåll

För bostadsrätter gäller ROT-avdraget enbart arbete som utförs i lägenheten och är sådant som bostadsrättshavaren svarar för (så kallat inre underhåll).

Med inre underhåll menas all utrustning och alla installationer som ryms innanför lägenhetens väggar, golv och tak.

Åtgärder för att hålla huset och marken i gott skick, så kallat yttre underhåll, ligger på föreningens ansvar och omfattas inte av ROT-avdraget. Ledningar för vatten, värme, el och avlopp som är inbyggda i husets stomme räknas som yttre underhåll.

Enligt förarbetena bör därmed inte byggande av balkonger eller stambyten omfattas av ROT-avdrag för bostadsrätter. Vid arbeten på fönster och dörrar i bostadsrätten omfattas bara insidan av dessa.

Någon skillnad beroende på om bostadsrätten är ett småhus eller en lägenhet finns inte.

Det ställs inget krav på att bostadsrätten ska vara “äkta” (se artikel 05:249). Även lägenheter i bostadsföreningar och bostadsaktiebolag omfattas av ROT-avdraget.

Enbart arbetskostnaden

Det är bara arbetskostnaden (inklusive moms) som omfattas av ROT-avdraget. Det går alltså inte att få någon skattereduktion för utgifter för material, utrustning och resor. Inte heller maskinkostnader får ingå i underlaget för skattereduktion.

Kapitalvinstberäkningen

Den del av arbetskostnaden som du fått skattereduktion för får inte räknas med i omkostnadsbeloppet vid en försäljning. För förbättringsutgifter kan man därför säga att skatteeffekten av ROT-avdraget därmed inte blir 50% utan 39% om bostaden säljs med vinst.

Lena bygger om sitt hus för 100 000 kr och säljer det sedan med vinst. Utan ROT-avdrag innebär ombyggnationen att skatten på vinsten minskar med 30% x 22/30 x 100 000 = 22 000 kr.

Om Lena begär ROT-avdrag för ombyggnationen får hon en skattereduktion på 50% x 100 000 = 50 000 kr. Minskningen av skatten på vinsten blir dock bara 30% x 22/30 x 50 000 = 11 000 kr, dvs en sammanlagd minskning på 61 000 kr. Effekten av ROT-avdraget blir därmed 61 000 – 22 000 = 39 000 kr.

Fakturamodell

Från och med 1 juli 2009 gäller den s k fakturamodellen. Denna innebär att en privatperson som köper en hushållstjänst av ett företag med F-skattsedel ska komma överens med säljaren om att endast betala hälften av arbetskostnaden. Se artikel 09:77.

Om arbetet betalas i förskott vid ett årsskifte måste arbetet vara utfört senast 31 januari året efter det år förskottet betalades för att det ska vara möjligt att få skattereduktionen. Dessutom måste ansökan om utbetalning från Skatteverket ha lämnats senast vid denna tidpunkt.

Från och med 1 april 2015 ska ansökan om utbetalning lämnas elektroniskt, se artikel 14:315.

Uppgifter till Skatteverket

Företaget som begär utbetalning enligt reglerna om ROT ska lämna följande uppgifter till Skatteverket:

 • utförarens namn och adress
 • organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer (om sådant nummer finns)
 • köparens personnummer eller samordningsnummer (om sådant finns)
 • debiterad ersättning för hushållsarbetet
 • betalt belopp
 • datum som utföraren fått betalt
 • det belopp som utföraren begär att få utbetalt från Skatteverket.
 • småhusets eller ägarlägenhetens beteckning
 • lägenhetens beteckning (bostadsrätter) samt föreningens eller bolagets organisationsnummer.

Från och med 1 april 2015 ska även följande uppgifter lämnas, se artikel 14:315.

 • uppgifter om antalet arbetade timmar
 • debiterad ersättning för material
 • debiterad ersättning för annat än arbete och material
 • vilken typ av HUS-arbete som har utförts.

ROT-förmån

Det går att få skattereduktionen även om man inte själv bekostat tjänsterna, utan har denna typ av tjänster som löneförmån. Se artikel 07:293.

Köp från privatpersoner

Från och med 1 juli 2009 är det möjligt för en privatperson att få skattereduktion vid köp av ROT-tjänster från en privatperson utan F-skattsedel och som inte är momsskyldig. Skattereduktionen kommer i detta fall att motsvara de redovisade arbetsgivaravgifterna.

För att få skattereduktionen måste man lämna in en förenklad skattedeklaration och redovisa arbetsgivaravgifter på ersättningen. Ett belopp motsvarande arbetsgivaravgifterna tillgodoräknas då som preliminär skattereduktion.

En förenklad skattedeklaration får endast lämnas av en fysisk person eller ett dödsbo som har betalat ut ersättning till en annan fysisk person. Den förenklade skattedeklarationen ska lämnas för varje månad som man betalar ut ersättning för utfört arbete.

Köparen begär den slutliga skattereduktionen, som motsvarar de redovisade arbetsgivaravgifterna, i sin självdeklaration. Denna kvittas då normalt mot den preliminära skattereduktionen.

Försäkringsersättning och bidrag

Utgifter som täcks av försäkringsersättningar eller bidrag får inte räknas in i underlaget för ROT-avdrag.

Skattereduktionen kan gå förlorad

Tänk på att HUS-avdraget är den skattereduktion som kommer sist i avräkningsordningen bland skattereduktionerna. Om den slutliga skatten blir lägre än de totala skattereduktionerna, innebär detta att en del av HUS-avdraget inte kommer att kunna utnyttjas. Skattereduktionen kan inte sparas till kommande år utan går då förlorad. Skattereduktionerna avräknas i följande ordning:

 • Fastighetsavgift (pensionärer)
 • Sjöinkomst
 • Allmän pensionsavgift
 • Jobbskatteavdrag
 • Underskott av kapital
 • HUS-avdrag

För en person med arbetsinkomster och höga ränteavdrag kan skattereduktionerna snabbt bli större än den slutliga skatten.

Meja anlitade en byggfirma för att renovera badrummet och köket i sin bostadsrätt. Utgiften för arbetet uppgick till totalt 90 000 kr inklusive moms. Hon kan få en skattereduktion med 45 000 kr (0,5 x 90 000). Meja har en årslön på 180 000 kr och har betalat 6 000 kr i låneräntor under året. Hon har inga kapitalinkomster och får därmed 6 000 kr i underskott i kapital. Hon är inte med i svenska kyrkan. Hon bor i en kommun med en kommunalskatt på 32%. Hennes skatt blir därmed:

Kommunal skatt 48 544 kr
Begravningsavgift 455 kr
Allmän pensionsavgift 12 600 kr
Summa skatt och avgifter 61 599 kr

Skattereduktionerna avräknas från kommunal och statlig inkomstskatt samt fastighetsavgift/fastighetsskatt. Jobbskatteavdraget avräknas dock endast mot kommunal inkomstskatt. Så här görs avräkningen:

Kommunal skatt 48 544 kr
Summa skatt att avräkna mot 48 544 kr
Avgår skattereduktion för:
Allmän pensionsavgift – 12 600 kr
Jobbskatteavdrag – 10 934 kr
Underskott av kapital (6 000 x 30%) – 1 800 kr
HUS-tjänster (av totalt 45 000 kr) – 23 210 kr
Total skattereduktion 48 544 kr

I detta fall kan Meja alltså endast utnyttja 23 210 kr av skattereduktionen för hustjänster. Den återstående skattereduktionen 21 790 kr (45 000 – 23 210) faller alltså bort. Om vi antar att Meja hade fått skattereduktionen redan vid köpet av tjänsten genom den så kallade fakturamodellen hade hon blivit skyldig att betala tillbaka 21 790 kr till Skatteverket. Detta skulle i så fall ske i samband med inkomsttaxeringen året därpå.

Tidigare bestämmelser om ROT-avdrag

Den som under perioden 15 april 2004-30 juni 2005 hade utgifter för underhåll, reparation samt till- och ombyggnad av småhus, bostadsrätter och hyreshus (bostadsdelen), kunde ansöka om ROT-avdrag. Reglerna har upphört.

Villor, bostadsrätter och hyreshus

Skattereduktionen gäller för underhåll, reparation samt till- och ombyggnad av småhus, bostadsrätter och hyreshus (bostadsdelen). Som bostad räknas både permanentboende och fritidsboende (t ex sommar- eller fjällstugor).

30% av arbetskostnaden

Skattereduktionen är 30% av arbetskostnaden för de utförda åtgärderna. Det går inte att få skattereduktion på kostnader för material eller utrustning. Arbetet måste utföras av någon som har F-skattsedel (när avtalet träffas eller när ersättningen för arbetet betalas). Eget arbete eller egna anställdas arbete får inte räknas med.

Reduktionen är begränsad till:

 • högst 10 500 kr per taxeringsenhet för småhus,
 • det högsta av 20 000 kr eller tre gånger fastighetsskatten 2004 för bostadsdelen per taxeringsenhet för hyreshus,
 • högst 5 000 kr för bostadsrätter.

För att över huvud taget få någon skattereduktion måste dock arbetskostnaden vara minst 2 000 kr. Den lägsta skattereduktion som går att få är alltså 2 000 x 30% = 600 kr.

Skattereduktionen räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt samt mot fastighetsskatt. Du kan inte få skattereduktion för sådana åtgärder som du fått försäkringsersättning eller statligt bidrag/stöd för eller annan skattereduktion för.

Ansökan

Ansökan om skattereduktionen ska vara inlämnad till Skatteverket senast 1 mars 2006. Observera att materialkostnaderna ska vara specificerade på fakturan och att arbetet måste vara betalt.

This entry was posted in Okategoriserade, Skattefakta. Bookmark the permalink.

Comments are closed.